Школа системной соционики

«Практика — критерий истины»

Що таке системна соціоніка?

Соціоніка - це молода наука, що вивчає інформаційний бік життєдіяльності або, як ще кажуть, "інформаційний метаболізм".

Для того щоб отримати наочне розуміння, що таке інформаційний метаболізм, розглянемо, а що ж узагалі являє собою інформація.

Якщо ми подивимося на матеріальний світ, то зможемо виділити дві форми існування матерії: неживу і живу. Жива матерія відрізняється від косної насамперед тим, що якою б не була форма життя, вона, на відміну від косної матерії, поводиться цілеспрямовано. На відміну від нерухомого каменю, навіть мох, який здається нерухомим і росте на цьому камені, перебуває в постійному розвитку. Він росте, він виконує завдання виживання, завдання пристосування до навколишнього середовища.

Таким чином, узагальнивши, можна сказати, що у всього живого є якась мета. Наявність мети передбачає і наявність механізму її досягнення.

Психіка та інформація

Приймемо як гіпотезу, що є якийсь механізм цілеспрямованого існування живого організму, який назвемо "психікою". Роль психіки - в узгодженні життєдіяльності організму з навколишнім середовищем для досягнення завдання або мети, що стоїть перед організмом. Зараз ми не будемо детально зупинятися на тому, що це за мета і хто її поставив, на даному етапі нам важливо те, що вона існує, інакше не було б існування у формі життя.

Отже, психіка займається тим, що узгоджує діяльність організму з навколишнім середовищем. Міра такого узгодження називається інформацією. Коли узгодження немає, організм не може орієнтуватися і, отже, не може виконувати своє призначення. Чим якісніше інформаційне життя організму, тим успішніше він може існувати.

Цю теорію нескладно зрозуміти з погляду нашого повсякденного досвіду. Так, щохвилини ми отримуємо величезний масив даних про навколишній світ. Ми розуміємо на побутовому рівні наскільки важливо бути добре поінформованим. Інформація дає нам змогу функціонувати в житті, і що краще ми поінформовані, то більші наші шанси на досягнення наших цілей.

Соціоніка вивчає те, як психіка обробляє і реагує на інформацію, тобто максимально узагальнюючи можна сказати, що предмет соціоніки - інформаційна взаємодія. На максимально абстрактному рівні - це інформаційна взаємодія між елементами систем - одиницями, зайнятими цілеспрямованою життєдіяльністю.

Моделювання - інструмент соціоніки

Інструментом дослідження інформаційної взаємодії в соціоніці є моделювання.

Модель - це схема реального об'єкта, яка схематично пояснює, як функціонує цей об'єкт. Модель можна розуміти як деяку спрощену формулу, якою можна замінити реальний об'єкт. Навіщо це потрібно? Саме для спрощення складного об'єкта, для того, щоб максимально виокремити властивості, які нас цікавлять, відкинути все те, що не стосується справи. Іншими словами, модель дає змогу обійти проблему складності реального об'єкта.

У нашому випадку об'єктом моделювання виступає психіка - механізм обробки інформації.

Як же можна змоделювати такий складний процес, як обробка інформації психікою? Для початку, давайте розглянемо інформацію більш детально і виділимо її складові.

Поділ інформації на аспекти

Шляхом спостережень, у соціоніці було вироблено таке розбиття інформації на складові (аспекти):

Макро-составляющая информации Аспект Информационное содержание
Вещество (объекты) Информация о свойствах объектов Свойства и способы работы над объектами
Информация о соотношении объектов Структура, схема, классификация объектов
Энергетика Информация об энергетике Эмоциональные состояния
Информация о соотношении энергетических состояний Симпатии и антипатии, сочувствие, отношения
Пространство Информация о сущностных свойствах пространства Зоны, границы, территории, влияние, власть, сила, силовые воздействия
Информация о пространственных соотношениях Форма очертаний, удобство, комфорт, красота
Время Информация о сущностных проявлениях времени Бытие, существование, проявленность, возможность, смысл
Информация о временных соотношениях Последовательность событий, временная протяженность, своевременность/несвоевременность

Опыт показывает, что все известные нам явления (информацию об этих явлениях) можно разложить на вышеуказанные составляющие (аспекты).

Модель ТИМа

Соционическая модель психики состоит из 8 функций, каждая из которых обрабатывает один из указанных 8 аспектов информации. Таким образом, модель психики целиком охватывает все информационные аспекты, т. е. любую возможную информацию.

Каждая функция выполняет особую роль в обеспечении достижения цели организмом (носителем психики): некоторые функции выполняют роль ориентирования или управления. Другие функции выполняют роль «рабочих лошадок». Каждую из функций можно уподобить информационному «процессору», который обрабатывает свой кусочек информации.

В зависимости от назначения функции, ее обработка имеет свой характер. Свойства обработки информации функцией называются параметрами. Функция может иметь следующие параметры:

Группа параметров Параметр Пояснение
Размерность обработки информации Размерность «опыт» Информация обрабатывается только с учетом собственного понимания («опыта») функции
Размерность «норма» Информация обрабатывается с учетом общепринятого понимания (норм)
Размерность «ситуация» Информация обрабатывается с учетом ситуации
Размерность «время» Информация обрабатывается с учетом изменения/развития/переноса во времени
Осознанность обработки информации Витальная обработка Информация обрабатывается автоматически, используя наработанные шаблоны, применительно к индивидуальным потребностям
Ментальная обработка Информация обрабатывается осознанно, при необходимости решения новых задач, согласуется с потребностями социума
Качество и локальность обработки Знак «плюс» Локальная, частная задача, ограниченный круг компетенции, ориентация в качественно положительно информации
Знак «минус» Как локальная, так и глобальная зона компетенции, ориентируется как в положительной, так и в отрицательной зоне

Всего существует 16 моделей обработки информации — в зависимости от того, какая из функций обрабатывает соответствующий аспект информации. Следствием этого является информационная «специализация» психики. Иначе, говорят о соционическом типе обработки информации. Мы пользуемся сокращением ТИМ, что означает: тип информационного метаболизма.

Итак, всего существует 16 ТИМов, каждый из которых обрабатывает разные аспекты информации с разной глубиной (размерностью) обработки, разной направленностью и качеством. Именно этим в соционике объясняется различие индивидуальных способностей людей.

Практические применения соционики

Какие же практические применения следуют из соционического подхода?

1. Личностное развитие

Соционика описывает индивидуальный способ обработки информации, своего рода «специализацию» психики, из которой вытекают профессиональные предпочтения. Также модель указывает на точки информационного управления психикой, вокруг которых будут сосредотачиваться проблемы, страхи, препятствия. Это знание может быть использовано при профориентации, при решении задач личностного развития.

2. Межличностные отношения

Ввиду существования точек информационного управления, и существования информационно-специализированных типов психики, вытекает, что взаимодействие с разными типами будет разным. Соционика дает инструмент для определения характера взаимодействия между типами, она может предсказать какие отношения будут комфортными, а какие — конфликтными. Это может найти применение для решения задач конфликтологии, индивидуальной совместимости.

3. Коммуникация

Одно из очевидных приложений соционики — прогнозировать эффективность передачи информации, эффективность коммуникации. Соционика может помочь формировать информационные сообщения для привлечения внимания, для активации получателя информации, точно так же могут формироваться сообщения для отторжения или вызывающие сопротивление.

4. Другое

Вообще говоря, соционический подход в силу своей абстрактности может быть применен к любым объектам, обладающим индивидуальной или коллективной психикой. Это позволяет применять те же подходы и методы для анализа поведения групп, наций, других социальных образований. Известны работы по проективному типированию объектов неживой природы, которые могут быть успешно применены для решения задач в психологии труда и эргономике.

Отличие соционики от психологии

Для исследования различий психики в дифференциальной психологии применяются типологии, основанные на классификациях. В основу классификаций берутся определенные признаки. Как правило, все признаки описываются достаточно размыто, неточно, что и приводит к неоднозначности их трактовки и «размыванию» границ типов. Свойства разных типов берутся из наблюдений и обобщений, поэтому можно сказать, что типологии описывают то, что уже наблюдалось ранее, но не могут объяснить новые явления, поэтому не обладают предсказательной силой.

В отличие от типологического подхода, соционика опирается на модель (т. е. формулу) обработки информации, и эта модель может быть применена для предсказания новых, не наблюдавшихся ранее свойств. Также соционика оперирует более четко определенными понятиями аспектов, параметров функций и методикой их определения. Это позволяет оперировать более точным категориальным аппаратом и обеспечить большую точность диагностики.

Сфера применения соционики и ограничения

Соционика описывает информационные феномены, поэтому область ее применения ограничивается обработкой информации и информационным взаимодействием носителей психики. Соционика неприменима к ряду несоционических или общесистемных феноменов. Так, например, соционика не может определить/объяснить целей элементов системы. Также соционика не объясняет механизмов получения информации от органов чувств.

На данный момент, модель психики достаточно проста и от нее нельзя требовать возможности предсказывать сложное и детализированное поведение индивида. Но несмотря на простоту, даже такая модель является плодотворным инструментом для работы с информационными феноменами и богатым заделом для дальнейших исследований.

Краткий обзор науки соционики можно прочитать также в статье В. Д. Ермака.