Школа системной соционики

«Практика — критерий истины»

Владимир Давидович Ермак

Школа системної соціоніки заснована Володимиром Давидовичем Єрмаком у листопаді 1991 року як неформальне наукове об'єднання соціоніків-дослідників та експертів-прикладників на базі системної концепції соціоніки моделей Аугустинавічюте—Медведєва—Єрмака, яка склалася та обґрунтована на той час.
 
До школи приєднувалися переважно випускники курсів (шкіл) базового циклу основ соціоніки. Так, за підтримки однієї з громадських організацій (ВДОБТ) та загальноосвітньої школи № 225 м. Києва у вересні 1990 – жовтні 1991 року В. Єрмак провів перші п'ять шкіл базового циклу основ соціоніки. Частина слухачів, яка пройшла навчання та практикуми, утворила ядро ​​Школи системної соціоніки (ШСС).
 
Надалі Школа поповнювалася ентузіастами-дослідниками з числа слухачів курсів основ соціоніки, у тому числі у низці міст України та Росії (Івано-Франківськ, Харків, Донецьк, Кострома та ін.). Так, у м. Костромі (Росія) Школа системної соціоніки, представлена ​​з 1995 року клубом та семінаром з соціоніки (керівник Світлана Вікторівна Бойко), проводить активну роботу за додатками соціоніки, завдяки чому захищено докторську та кілька кандидатських дисертацій, у яких моделі соціоніки використовуються як інструмент наукових досліджень.
 
З метою організаційного об'єднання соціоніків-дослідників та експертів-прикладників у грудні 1991 року у м. Києві було створено незалежний науково-дослідний та експертно-консультативний Центр прикладної соціоніки (надалі, з 1992 року – Центр системології та соціоніки), при якому розпочав роботу постійний науковий семінар соціоніків-експертів.
 
У 1993 році було розроблено Програму та концепцію соціонічної освіти (див. у книзі В. Д. Єрмака), що послідовно впроваджується в життя, а також методичні основи ідентифікації ТИМ психіки.
 
У період 1995–1996 навчального року у Київській середній школі № 98 групою експертів школи було апробовано метод групової реабілітації учнів двох 11-х класів (про результати можна прочитати у статті «З досвіду роботи із соціальної реабілітації старшокласників»).
 
У 2005 році під керівництвом І. М. Егліт був створений офіційний сайт Школи системної соціоніки, який став творчою лабораторією практичної соціоніки та майданчиком для підготовки експертів-типувальників. У школі розроблено методику віддаленої діагностики ТІМу та процедуру протоколювання результатів. Вперше в історії соціонічної діагностики було опубліковано офіційні протоколи типування з обґрунтуванням ТІМу психіки за допомогою моделі А. Експертів Школи вирізняє відповідальний ретельний підхід до діагностики ТІМу. У 2010 році у школі було створено програму «Інформаційний аналіз», що генерує протокол діагностики ТІМу (автор В. В. П'ятницький).
 
Системна концепція теорії інформаційного метаболізму психіки Аугустинавічюте-Медведєва-Єрмака, на відміну від інших відомих сьогодні концепцій соціоніки (описових гуманітарних і типових, ознакових «дихотомійних», псевдомодельних та ін), найбільш повно використовує авторські концепції соціоніки моделей А. Аугустінавічюте (модель ТІМу) та Н. Медведєва (аспектна структура інформаційного потоку взаємодії психіки зі світом). Розробка та обґрунтування структури та аспектної комбінаторики моделі ТІМу психіки, а також обґрунтування аспектної структури інформаційного потоку взаємодії психіки зі світом виконано на основі системного підходу та у припущенні суб'єктивного характеру інформаційної взаємодії психіки з навколишнім світом (В. Єрмак). Також Школа спирається на роботи дослідників Київської школи (групи шкіл) соціоніки О. Букалова (розмірності психічних функцій, етносоціоніка) та В. Гуленка (знаки психічних функцій).

-------------------------------------------------------

Школа системной соционики основана Владимиром Давидовичем Ермаком в ноябре 1991 года как неформальное научное объединение социоников-исследователей и экспертов-прикладников на базе сложившейся и обоснованной к тому времени системной концепции соционики моделей Аугустинавичюте—Медведева—Ермака.

К школе присоединялись, в основном, выпускники курсов (школ) базового цикла основ соционики. Так, при поддержке одной из общественных организаций (ВДОБТ) и общеобразовательной школы № 225 г. Киева в сентябре 1990 — октябре 1991 года года В. Ермак провёл первые пять школ базового цикла основ соционики. Часть слушателей, которая прошла обучение и практикумы, образовала ядро Школы системной соционики (ШСС).

В дальнейшем Школа пополнялась энтузиастами-исследователями из числа слушателей курсов основ соционики, в том числе в ряде городов Украины и России (Ивано-Франковск, Харьков, Донецк, Кострома и др.). Так, в г. Костроме (Россия) Школа системной соционики, представленная с 1995 года клубом и семинаром по соционике (руководитель Светлана Викторовна Бойко), проводит активную работу по приложениям соционики, благодаря чему защищены докторская и несколько кандидатских диссертаций, в которых модели соционики используются как инструмент научных исследований.

С целью организационного объединения социоников-исследователей и экспертов-прикладников в декабре 1991 года в г. Киеве был создан независимый научно-исследовательский и экспертно-консультативный Центр прикладной соционики (в дальнейшем, с 1992 года — Центр системологии и соционики), при котором начал работу постоянный научный семинар социоников-экспертов.

В 1993 году была разработана Программа и концепция соционического образования (см. в книге В. Д. Ермака), последовательно внедряемая в жизнь, а также методические основы идентификации ТИМ психики.

В период 1995–1996 учебного года в Киевской средней школе № 98 группой экспертов школы был апробирован метод групповой реабилитации учащихся двух 11-х классов (о результатах можно прочесть в статье «Из опыта работы по социальной реабилитации старшеклассников»).

В 2005 году под руководством И. М. Эглит был создан официальный сайт Школы системной соционики, ставший творческой лабораторией практической соционики и площадкой для подготовки экспертов-типировщиков. В школе разработана методика удаленной диагностики ТИМа и процедура протоколирования результатов. Впервые в истории соционической диагностики были опубликованы официальные протоколы типирования с обоснованием ТИМа психики с помощью модели А. Экспертов Школы отличает ответственный тщательный подход к диагностике ТИМа. В 2010 году в школе была создана программа «Информационный анализ», генерирующая протокол диагностики ТИМа (автор В. В. Пятницкий).

Системная концепция теории информационного метаболизма психики Аугустинавичюте—Медведева—Ермака, в отличие от других известных сегодня концепций соционики (описательных гуманитарных и типоведческих, признаковых «дихотомийных», псевдомодельных и др.), наиболее полно использует авторские концепции соционики моделей А. Аугустинавичюте (модель ТИМа) и Н. Медведева (аспектная структура информационного потока взаимодействия психики с миром). Разработка и обоснование структуры и аспектной комбинаторики модели ТИМа психики, а также обоснование аспектной структуры информационного потока взаимодействия психики с миром выполнено на основе системного подхода и в предположении субъективного характера информационного взаимодействия психики с окружающим миром (В. Ермак). Также Школа опирается на работы исследователей Киевской школы (группы школ) соционики А. Букалова (размерности психических функций, этносоционика) и В. Гуленко (знаки психических функций).