Школа системной соционики

«Практика — критерий истины»

Що таке соціоніка? Що вивчає соціоніка? Що таке інформаційний метаболізм? Що таке інформація?

Усім відомо, що соціоніка вивчає інформаційний метаболізм. Незрозумілі слова для новачків! Давайте скажемо простіше. Метаболізм – це обмін. Отже, соціоніка займається інформаційним обміном між кимось (чимось). А хто цей хтось? Будь-яка людина. Як тільки людина вступає в контакт із будь-ким або будь-чим, вона отримує від цього «когось» або «чогось» інформацію. Що означає вступити в контакт? Та просто подивитися на щось, доторкнутися, почути, відчути енергетично, загалом, будь-який контакт через органи почуттів.
 
Що означає отримати інформацію? Що таке інформація? У книзі В.Д. Єрмака "Як навчитися розуміти людей" написано, що "інформація - це метрика взаємодії елементів системи". Спробуймо сформулювати простіше. Якщо при взаємодії двох об'єктів один з них або обидва якимось чином змінюються, значить, відбулася передача інформації.
 
Давайте на прикладі. Ви дивитеся на яблуко і отримуєте про нього інформацію: зелене воно або стигле, бачите його форму, бачите пошкодження на ньому, якщо мали раніше справу з яблуками, то можете й сорт дізнатися. Ви отримали інформацію про яблуко. Ви змінилися. У Вас можуть почати виділятися слини від бажання з'їсти його, або, навпаки, не виникне таке бажання. Це все реакція на отриману інформацію. Ви зустрічаєтеся з людиною і відчуваєте, що вам приємно на неї дивитися - це також реакція на отриману інформацію про людину. Ви бачите його доброзичливу усмішку, чи гарну зовнішність, і результатом буде ваше доброзичливе ставлення до людини. Ви прочитали в газеті або почули у новинах про те, що десь стався землетрус. Це також для вас інформація, хоч Ви там і не були. Отже, інформація може передаватися як безпосередньо, так и за допомогою матеріального носія (папір, магнітна стрічка, в цифровому вигляді)..

«Информационный обмен»

А тепер спробуйте замінити у визначенні слова "елементи системи" на себе і той об'єкт, з яким ви вступили в контакт, а слово "метрика" словом "параметр", або словом "величина", і ви отримаєте таке визначення.

Інформація — це параметр (величина) взаємодії Вас і якогось іншого об'єкта (людини, предмета, тварини і т.д.)

Інформація не може існувати без взаємодії чогось із чимось (або взаємодії елементів систем). Інформація виникає за такої взаємодії. Немає взаємодії – немає й інформації. Є просто об'єкти та люди. Уявіть собі, що на іншому кінці міста в якійсь квартирі стоїть стілець. А ви отут, у себе вдома. Ви не бачите, не чіпаєте, не сидите на цьому стільці. Чи маєте ви з ним взаємодію? Чи є у вас інформація про цей стілець? Іноді люди уявляють інформацію, як щось, що вже є в об'єкті, окремо існуючу в зовнішньому світі інформацію. А людина «отримує» цю інформацію як лист. Але в об'єктах зовнішнього світу міститься не інформація, а лише властивості цих об'єктів. А інформація виникає лише в психіці, як наше сприйняття цих властивостей об'єкта (людини, емоції та чого завгодно).

 

Что такое соционика? Что изучает соционика? Что такое информационный метаболизм? Что такое информация?

Всем уже известно, что соционика изучает информационный метаболизм. Непонятные слова для новичков! Давайте скажем проще. Метаболизм — это обмен. Значит, соционика занимается информационным обменом между кем-то (чем-то). А кто этот кто-то? Любой человек. Как только человек вступает в контакт с кем-либо или чем-либо, он получает от этого «кого-то» или «чего-то» информацию. Что значит вступить в контакт? Да просто посмотреть на что-то, потрогать, услышать, почувствовать энергетически, в общем, любой контакт через органы чувств.

Что значит получить информацию? Что такое информация? В книге В.Д. Ермака "Как научиться понимать людей" написано, что "информация — это метрика взаимодействия элементов системы". Попробуем сформулировать проще. Если при взаимодействии двух объектов один из них, или оба каким-то образом изменяются, значит, произошла передача информации.

Давайте на примере. Вы смотрите на яблоко и получаете о нем информацию: зеленое оно или спелое, видите его форму, видите повреждения на нем, если имели до этого дело с яблоками, то можете и сорт узнать. Вы получили информацию о яблоке. Вы уже изменились. У Вас могут начать выделяться слюни от желания съесть его, или наоборот не возникнет такое желание. Это все реакция на полученную информацию. Вы встречаетесь с человеком и чувствуете, что вам приятно на него смотреть — это тоже реакция на полученную информацию о человеке. Вы видите его доброжелательную улыбку, или красивую внешность, и результатом будет ваше доброжелательное отношение к человеку. Вы прочитали в газете или услышали в новостях о том, что где-то произошло землетрясение. Это тоже для вас информация, хоть Вы там и не были. Значит, информация может передаваться не только непосредственно, но и посредством материального носителя (бумага, магнитная лента, в цифровом виде).

А теперь попробуйте заменить в определении, слова "элементы системы" на себя и тот объект, с которым вы вступили в контакт, а слово "метрика" словом "параметр", или словом "величина", и вы получите такое определение.

Информация — это параметр (величина) взаимодействия Вас и какого-то другого объекта (человека, предмета, животного и т. д.)

Информация не может существовать без взаимодействия чего-то с чем-то (или взаимодействия элементов систем). Информация возникает при таком взаимодействии. Нет взаимодействия — нет и информации. Есть просто объекты и люди. Представьте себе, что на другом конце города в какой-то квартире стоит стул. А Вы вот тут, у себя дома. Вы не видите, не трогаете, не сидите на этом стуле. Есть ли у Вас с ним взаимодействие? Есть ли у Вас информация об этом стуле? Иногда люди представляют себе информацию, как нечто, что уже есть в объекте, отдельно существующую во внешнем мире информацию. А человек «получает» эту информацию, как письмо. Но в объектах внешнего мира содержится не информация, а только свойства этих объектов. А информация возникает только в психике, как наше восприятие этих свойств объекта (человека, эмоции и чего угодно).