Школа системной соционики

«Практика — критерий истины»

Функції

Кожна функція має певний набір властивостей, які відрізняють її від інших функцій. Знаючи ці властивості, можна навчитися "впізнавати" роботу функції, відображену в мовленні людини.
 
Існують три властивості, що відрізняють одну функцію від іншої:
 
Розмірність (одно-, дво-, три- або чотиривимірна).
Знак ("плюс" або "мінус").
"Тальність" (приналежність до вітального або ментального суперблока).
Комбінація цих трьох властивостей визначає місце функції в моделі певного ТІМу та її відмінні риси в обробленні інформації.
 
Функція 1 - ментальна, чотиривимірна
Функція 2 - ментальна, тривимірна
Функція 3 - ментальна, двовимірна
Функція 4 - ментальна, одновимірна
Функція 5 - вітальна, одновимірна
Функція 6 - вітальна, двовимірна
Функція 7 - вітальна, тривимірна
Функція 8 - вітальна, чотиривимірна
Розміщення знаків функцій залежить від приналежності моделі ТІМа до одного з так званих октавних кілець соцпрогресу.
 
ТІМи, що входять у праве кільце соцпрогресу (ІЛЕ, СЕІ, ЕІЕ, ЛСІ, СЕЕ, ІЛІ, ЛСЕ, ЕІЕ), у першій функції мають знак "плюс"
ТІМи, що входять у ліве кільце соцпрогресу (ЕСЕ, ЛІІ, СЛЕ, ІЕІ, ЛІЕ, ЕСІ, ІЕЕ, СЛІ), у першій функції мають знак "мінус".

Щодо знаків решти функцій, то всі функції однієї вертності (одного кольору) мають один знак. Згадати знак для будь-якої функції нескладно, орієнтуючись на знак першої функції.

===========================================================

Функции

Каждая функция обладает определенным набором свойств, которые отличают ее от других функций. Зная эти свойства, можно научиться «узнавать» работу функции, отраженную в речи человека.

Существуют три свойства, отличающих одну функцию от другой:
 
Размерность (одно-, дву-, трех- или четырехмерная).
Знак («плюс» или «минус»).
«Тальность» (принадлежность витальному или ментальному суперблоку).
Комбинация этих трех свойств определяет место функции в модели определенного ТИМа и ее отличительные особенности в обработке информации.
 
Функция 1 — ментальная, четырехмерная
Функция 2 — ментальная, трехмерная
Функция 3 — ментальная, двумерная
Функция 4 — ментальная, одномерная
Функция 5 — витальная, одномерная
Функция 6 — витальная, двумерная
Функция 7 — витальная, трехмерная
Функция 8 — витальная, четырехмерная
Расстановка знаков функций зависит от принадлежности модели ТИМа к одному из так называемых октавных колец соцпрогресса.
 
ТИМы, входящие в правое кольцо соцпрогресса (ИЛЭ, СЭИ, ЭИЭ, ЛСИ, СЭЭ, ИЛИ, ЛСЭ, ЭИИ), в первой функции имеют знак «плюс»
ТИМы, входящие в левое кольцо соцпрогресса (ЭСЭ, ЛИИ, СЛЭ, ИЭИ, ЛИЭ, ЭСИ, ИЭЭ, СЛИ), в первой функции имеют знак «минус».
Что касается знаков остальных функций, то все функции одной вертности (одного цвета) имеют один знак. Вспомнить знак для любой функции несложно, ориентируясь на знак первой функции

Материалы о функциях на форуме