Школа системной соционики

«Практика — критерий истины»

Системний підхід. Що таке система? Що таке модель?

А до чого тут системи, запитаєте Ви? Чому В. Д. Єрмак говорить про якісь системи? Тому що науці незручно оперувати конкретними Васями та Машами, стільцями, машинами, кішками та іншим. Наука узагальнює деякі явища за якоюсь ознакою. Можна всіх чоловіків, жінок, дітей назвати людьми. Це вже узагальнення. Можна все, що має кордон, назвати об'єктом. Це також узагальнення.
 
Але ми розглядаємо інше узагальнення – системи. І треба зрозуміти, чому саме це узагальнення нам потрібне. Погляньмо на визначення. Що таке система? У книзі В. Д. Єрмака ми знайдемо таке визначення:
 
Система - деяка сукупність елементів - моделей об'єктів, що взаємодіють на основі прямих і зворотних зв'язків, що моделює досягнення заданої мети.
 
Так-а-а-а, у цьому визначенні також доведеться розібратися! З'явилися деякі «моделі об'єктів». Що це таке? А Ви згадайте моделі машин, літаків, вітрильників, які любили збирати чи колекціонувати у дитинстві. Зрозуміло, що модель не сама машина, вона її копія, тільки спрощена. Коли робили модель машини, то намагалися передати її зовнішню схожість із якоюсь маркою машини. Звичайно, вона не має мотора, карбюратора, гальм ... Модель тільки зовні схожа, дотримані зовнішні пропорції та форми. Таке було завдання у творців моделі.

Модели автомобилей

Завдання може бути й інше: створити модель, яка б виконувала певні функції, наприклад модель місяцехода, який би рухався так само, як справжній великий прототип. Все залежить від того, що хоче змоделювати людина. Виявляється, можна створити модель не тільки машини, а й людини. Наприклад, робот – це модель людини. Зрозуміло, що повністю в моделі людина не буде відтворена. Пам'ятайте, що модель створюється під певне завдання. Якщо ми хочемо створити модель мовного апарату, тоді те, що з ним не пов'язане, ми не будемо брати до уваги. Всю психіку людини неможливо відтворити (це дуже складний об'єкт), але її окремі функції — можна. Саме ті, що нас цікавлять. Модель завжди спрощена в порівнянні з тим, що вона моделює. Соціоніка саме цікавить інформаційний обмін, який відбувається в психіці. Тільки ця частина психіки – об'єкт досліджень соціоніки. І в соціоніці створено модель такого інформаційного обміну. До неї ми звернемося пізніше.
 
А зараз давайте повернемось до систем. Отже, система - це сукупність деяких моделей. Якщо моделі це спрощені заступники об'єктів, а не самі об'єкти, то і система це теж модель, а не сам об'єкт. Тільки система показує взаємодію тих моделей, які до неї входять, і ця взаємодія має якусь мету. І це разом об'єднано поняттям система.
 
За великим рахунком, все у світі можна уявити як системи. Система органів травлення у організмі. У ній взаємодіють шлунок, кишечник, залози, зуби, язик. Кожен елемент системи виконує свою роль. Система організації підприємства. Екосистема Землі. Сонячна система і т.д.
 
Є така наука – системологія. Вона саме вивчає системи. І системологи навіть визначили які є закони існування систем. Вони називаються системними принципами. Наприклад, є системний принцип, який називається «принцип цілепокладання», і звучить він так: «ціль, що визначає поведінку системи, завжди задається надсистемою».
 
Отже, система завжди має ціль, і визначається ця ціль не самою системою, а надсистемою. Що таке надсистема? Це та система, в яку входить система, що розглядається, як складова частина. Уявіть матрьошку. Одна входить до іншої. Приклади: система «завод» входить у надсистему «промисловість», система «родина» входить у надсистему «суспільство», система «людство» входить у надсистему «планета» тощо.
 
Я розумію, що дивним здасться те, що щось виявляється зверху, ставить якісь цілі. Нам завжди здавалося, що ми самі все визначаємо. А чи це насправді так?
 
Отже, ми тепер можемо розглядати обмін інформацією вже не просто між Машею та Васею, не просто між людьми, а між окремими системами (або елементами системи). І системні принципи будуть однаково застосовні і тут. Системний підхід дозволить нам змоделювати ту частину психіки, яка займається обміном інформації.

 

Системный подход. Что такое система? Что такое модель?

А при чем тут системы, спросите Вы? Почему В. Д. Ермак говорит о каких-то системах? Потому, что науке неудобно оперировать конкретными Васями и Машами, стульями, машинами, кошками и прочим. Наука обобщает некие явления по какому-то признаку. Можно всех мужчин, женщин, детей назвать людьми. Это уже обобщение. Можно все, что имеет границу назвать объектом. Это тоже обобщение.

Но мы рассматриваем другое обобщение — системы. И нужно понять, почему именно это обобщение нам необходимо. Давайте посмотрим на определение. Что такое система? В книге В. Д. Ермака мы найдем такое определение:

Система — некоторая совокупность элементов — моделей объектов, взаимодействующих на основе прямых и обратных связей, моделирующая достижение заданной цели.

Да-а-а-а, в этом определении тоже придется разобраться! Появились некие «модели объектов». Что это такое? А Вы вспомните модели машин, самолетов, парусников, которые любили собирать или коллекционировать в детстве. Понятно, что модель — не сама машина, она ее копия, только упрощенная. Когда делали модель машины, то старались передать ее внешнее сходство с какой-то маркой машины. Конечно, она не имеет мотора, карбюратора, тормозов… Модель только внешне похожа, соблюдены внешние пропорции и формы. Такая была задача у создателей модели.

Задача может быть и иной: создать модель, которая бы выполняла определенные функции, например модель лунохода, который бы двигался точно так же, как настоящий большой прототип. Все зависит от того, что хочет смоделировать человек. Оказывается можно создать модель не только машины, но и человека. Например, робот — это модель человека. Понятно, что полностью в модели человек не будет воспроизведен. Помните, модель создается под определенную задачу. Если мы хотим создать модель речевого аппарата, тогда то, что с ним не связано, мы не будем брать в расчет. Всю психику человека невозможно воссоздать (это очень сложный объект), но отдельные ее функции — можно. Именно те, которые нас интересуют. Модель — всегда упрощенная по сравнению с тем, что она моделирует. Соционику как раз интересует информационный обмен, который происходит в психике. Только эта часть психики — объект исследований соционики. И в соционике создана модель такого информационного обмена. К ней мы обратимся позже.

А сейчас давайте вернемся к системам. Итак, система — это совокупность неких моделей. Если модели — это упрощенные заместители объектов, а не сами объекты, то и система — это тоже модель, а не сам объект. Только система показывает взаимодействие тех моделей, которые в нее входят, и у этого взаимодействия есть какая-то цель. И все это вместе объединено понятием система.

По большому счету все в мире можно представить как системы. Система органов пищеварения в организме. В ней взаимодействуют желудок, кишечник, железы, зубы, язык. Каждый элемент системы выполняет свою определенную роль. Система организации предприятия. Экосистема Земли. Солнечная система и т. д.

Есть такая наука — системология. Она как раз и изучает системы. И системологи даже определили, какие есть законы существования систем. Они называются системными принципами. Например, есть системный принцип, который называется «принцип целеполагания», и звучит он так: «цель, определяющая поведение системы, всегда задается надсистемой».

Значит, у системы всегда есть цель, и определяется эта цель не самой системой, а надсистемой. Что такое надсистема? Это та система, в которую входит рассматриваемая система, как составляющая часть. Представьте матрешку. Одна входит в другую. Примеры: система «завод» входит в надсистему «промышленность», система «семья» входит в надсистему «общество», система «человечество» входит в надсистему «планета» и т. д.

Я понимаю, что странным покажется то, что что-то оказывается сверху, задает некие цели. Нам всегда казалось, что мы сами все определяем. А на самом ли деле это так?

Итак, мы теперь можем рассматривать обмен информацией уже не просто между Машей и Васей, не просто между людьми, но между отдельными системами (или элементами системы). И системные принципы будут одинаково верно применимы и тут. Системный подход позволит нам смоделировать и ту часть психики, которая занимается обменом информации.

Обсуждение статьи на форуме