Школа системной соционики

«Практика — критерий истины»

Модель типу інформаційного метаболізму (ТІМ). Що таке "модель А"?

Модель ТІМу була геніальним відкриттям Аушри Аугустінавічюте. Вона у своїх дослідженнях спиралася на праці К. Г. Юнга і А. Кемпінського. Модель Аушри Аугустінавічюте було названо "моделлю А".
 
Що ж це за модель?

Кожен із восьми аспектів інформації обробляється в психіці людини окремою функцією. Таким чином, у моделі є 8 функцій для опрацювання аспектів інформації, що надходить ззовні. Тут потрібно обмовитися, що "ззовні" означає стосовно психіки людини, тобто інформація, що надходить від фізичного тіла людини, наприклад, тяжкість у шлунку, теж зовнішня стосовно психіки. Давайте для наочності уявимо собі таку шафку, в якій 8 поличок:

1 2
4 3
6 5
7 8

На цьому малюнку показано послідовність нумерації функцій, прийняту в соціоніці.

Кожна функція має унікальний набір властивостей, тому функції можна розрізняти

 
Функції обробляють інформацію не однаково. Крім того, що кожна функція опрацьовує інформацію лише за одним аспектом, вона ще спеціалізується на певному завданні, і тому одна функція не схожа на іншу. Роботу функцій можна порівняти з роботою будь-якого пристрою, у якому кожна частина має своє призначення. Наприклад, у комп'ютері є кнопка ввімкнення, є блок пам'яті, є процесор тощо. І ніколи один пристрій не стане виконувати функції іншого пристрою, але між ними передбачено зв'язок і можливість передавання керування від одного пристрою до іншого.

Те ж саме відбувається і в моделі обробки інформації. Кожна функція виконує певне завдання, функції між собою об'єднані зв'язками (блоки, суперблоки), між функціями відбувається передача управління (не інформації). Це важливо пам'ятати, що передається не інформація від функції до функції, а саме управління (я виконав своє завдання, тепер виконуй ти своє).

Попадение информации на модель АЯк інформація потрапляє в цей пристрій її обробки? Інформація надходить не до однієї певної функції, а "падає" на всю модель одразу, на всі її комірки (функції). Адже інформаційний потік не розділений на окремі аспекти. Це ми його умовно розділили (змоделювали). Реальна інформація - це єдиний нерозривний потік. Ось знову потрібне уточнення щодо слова "потік". Не потрібно уявляти, як якийсь потік (наприклад, схожий на потік рідини) відокремлюється від світу і тече до нас у психіку. Слово "потік" умовно передає всю масу, весь обсяг інформації, що сприймається психікою. Нагадаю, що інформація не існує сама по собі, вона для нас стає такою, з'являється тільки в момент взаємодії зі світом (з якоюсь його частиною). У будь-який момент взаємодії зі світом ми отримуємо масу інформації, що містить у собі всі аспекти. І вся ця маса потрапляє на модель цілком. А ось функції моделі вже розбираються з усім цим багажем. Кожна функція сприймає тільки ту частину (той аспект) з усієї маси, яка обробляється тільки їй. Так, одна функція оброблятиме тільки інформацію щодо ЧЛ, інша - щодо БЕ тощо.

Підставимо в малюнок моделі замість номерів функцій значки тих аспектів інформації, які обробляє кожна функція, і ми отримаємо 16 моделей оброблення інформації, або 16 моделей типу інформаційного метаболізму (ТІМ)

Модели А всех социотипов в соционике

Потрібно зазначити, що правила розміщення функцій не довільні. Як видно з таблиці, функції чергуються за "вертністю" (білі з чорними), у горизонтальній парі об'єднуються раціональна (логіка або етика) та ірраціональна (сенсорика або інтуїція) функції.

Аспекты и функции соционикиТепер уже функції матимуть не тільки номер, а й назву, яка показує нам, який аспект інформації обробляється цією функцією. Наприклад ф. 1 ЧЛ, ф. 2 БС. Ви помітили, фактично аспекти і функції мають одні й ті самі позначення. Можна сказати "аспект ЧЛ" (ділова логіка), можна сказати "функція ЧЛ" (ділова логіка). Однак при цьому не потрібно плутати аспекти і функції, що часто відбувається у соціоніків-початківців. Розставимо все по місцях ще раз.

Аспект — це те, що обробляється психікою (частина інформаційного потоку).

Функція — це те, що обробляє (частина або пристрій психіки) інформацію.

====================================================================

Модель типа информационного метаболизма (ТИМ). Что такое «модель А»?

Модель ТИМа была гениальным открытием Аушры Аугустинавичюте. Она в своих исследованиях опиралась на труды К. Г. Юнга и А. Кемпинского. Модель Аушры Аугустинавичюте была названа «моделью А».

Что же это за модель?

Каждый из восьми аспектов информации обрабатывается в психике человека отдельной функцией. Таким образом, в модели есть 8 функций для обработки аспектов информации, поступающей извне. Тут нужно оговориться, что «извне» означает по отношению к психике человека, то есть информация, поступающая от физического тела человека, например, тяжесть в желудке, тоже внешняя по отношению к психике. Давайте для наглядности представим себе такой шкафчик, в котором 8 полочек:

1 2
4 3
6 5
7 8

На этом рисунке показана последовательность нумерации  функций, принятая в соционике.

Каждая функция обладает уникальным набором свойств, поэтому функции можно различать

Функции обрабатывают информацию не одинаково. Кроме того, что каждая функция обрабатывает информацию только по одному аспекту, она еще специализируется на определенной задаче, и поэтому одна функция не похожа на другую. Работу функций можно сравнить с работой любого устройства, в котором каждая часть имеет свое назначение. Например, в компьютере есть кнопка включения, есть блок памяти, есть процессор и т.д. И никогда одно устройство не станет выполнять функции другого устройства, но между ними предусмотрена связь и возможность передачи управления от одного устройства к другому.

То же самое происходит и в модели обработки информации. Каждая функция выполняет определенную задачу, функции между собой объединены связями (блоки, суперблоки), между функциями происходит передача управления (не информации). Это важно помнить, что передается не информация от функции к функции, а именно управление (я выполнил свою задачу, теперь выполняй ты свою).

Попадение информации на модель АКак информация попадает в это устройство ее обработки? Информация поступает не к одной определенную функции, а «падает» на всю модель сразу, на все ее ячейки (функции). Ведь информационный поток не разделен на отдельные аспекты. Это мы его условно разделили (смоделировали). Реальная информация — это единый неразрывный поток. Вот опять нужно уточнение относительно слова «поток». Не нужно представлять, как некий поток (например, похожий на поток жидкости) отделяется от мира и течет к нам в психику. Слово «поток» условно передает всю массу, весь объем информации, воспринимаемый психикой. Напомню, что информация не существует сама по себе, она для нас становится таковой, появляется только в момент взаимодействия с миром (с какой-то его частью). В любой момент взаимодействия с миром мы получаем массу информации, содержащей в себе все аспекты. И вся эта масса попадает на модель целиком. А вот функции модели уже разбираются со всем этим багажом. Каждая функция воспринимает только ту часть (тот аспект) из всей массы, которая обрабатывается только ей. Так, одна функция будет обрабатывать только информацию по ЧЛ, другая по БЭ и т. д.

Подставим в рисунок модели вместо номеров функций значки тех аспектов информации, которые обрабатывает каждая функция, и мы получим 16 моделей обработки информации, или 16 моделей типа информационного метаболизма (ТИМ)

Модели А всех социотипов в соционике

Нужно отметить, что правила расстановки функций не произвольные. Как видно из таблицы, функции чередуются по «вертности» (белые с черными), в горизонтальной паре объединяются рациональная (логика или этика) и иррациональная (сенсорика или интуиция) функции.

Аспекты и функции соционикиТеперь уже функции будут иметь не только номер, но и название, которое показывает нам, какой аспект информации обрабатывается данной функцией. Например ф. 1 ЧЛ, ф. 2 БС. Вы заметили, фактически аспекты и функции имеют одни и те же обозначения. Можно сказать «аспект ЧЛ» (деловая логика), можно сказать «функция ЧЛ» (деловая логика). Однако при этом не нужно путать аспекты и функции, что часто происходит у начинающих социоников. Расставим все по местам еще раз.

Аспект — это то, что обрабатывается психикой (часть информационного потока).

Функция — это то, что обрабатывает (часть или устройство психики) информацию.