Школа системной соционики

«Практика — критерий истины»

Функції у блоках: два полюси аспектної лексики

Функції, об'єднані в блок, утворюють єдине ціле (властивість емерджентності), в якому аспекти інформації, що обробляються в цих функціях, ніби проникають один в одного, поєднуються, утворюючи ядро аспектної лексики блоку. Оскільки кожен аспект може оброблятися в блоці тільки з двома іншими аспектами, можна виділити два ядра аспектної лексики всередині кожного аспекту інформації.

Нижче наведено таблицю, в якій позначені блоки; квадра, в якій цей блок зустрічається, лексика ядра і приблизна назва ядра, яке ми сформулювали для передачі його сенсу.
Даний поділ аспектної лексики корисно знати щодо соціонічного ТІМу, оскільки було помічено, що питання, задані типованому в лексиці рідного блоку, їм сприймаються набагато краще, ніж питання з лексикою нерідного блоку. Таке непотрапляння до рідного блоку може призвести до неправильної оцінки ІМ. Крім того, лексика, яку вибирає типований, може підказати типувальнику версію квадри. Дана лексика була виділена на основі тривалих спостережень за представниками ТІМів та в результаті протоколювання діагностик ТІМу. Можливо, склад полюсів лексики уточнюватиметься.
 
 
  Сенсорика відчуттів (БС)

 

Блок/квадра

БС та ЧЛ / IV (II)

БС та ЧЕ  / I (III)

Ядро аспекту

Гармонія

Естетика

Краса

Затишок

Зручність

Приємні відчуття

Назва ядра

Сенсорика форм

Сенсорика відчуттів

 

 

Вольова сенсорика (ЧС)  

Блок/квадра

ЧС та БЛ / II (IV)

ЧС та БЕ  / III (I)

Ядро аспекту

Сила

Влада

Контроль

Користь

Вигода

Прибуток

Назва ядра

Сенсорика підпорядкування

Сенсорика впливу

 

 

Структурна логика (БЛ)  

Блок/квадра

БЛ та ЧІ / I (III)

БЛ та ЧС / II (IV)

Ядро аспекту

Система

Закономірність

Порядок

Правило

Назва ядра

Логіка пізнання

Логіка управління

 

 

Ділова логіка (ЧЛ)  

Блок/квадра

ЧЛ та БІ / III (I)

ЧЛ та БС / IV (II)

Ядро аспекту

Процеси

Технології

Речі

Предмети

Об'єкти

Назва ядра

Логіка процесів

Логіка об'єктів

 

 

Етика стосунків (БЕ )  

Блок/квадра

БЕ  та ЧС / III (I)

БЕ  та ЧІ / IV (II)

Ядро аспекту

Вплив

Наближення/відштовхування

Свій чужий

Симпатія

Приязнь

Доброзичливість

Назва ядра

Територіальна етика

Етика взаєморозуміння

 

 

Етика емоцій (ЧЕ )  

Блок/квадра

ЧЕ  та БС / I (III)

ЧЕ  та БІ  / II (IV)

Ядро аспекту

Емоційний натиск

Кипіння енергії

Емоції, передані через тактильну, смакову та ін сенсорну лексику (кисла міна, солодкий голос, перехоплює дихання, погляд обпалює, обдає холодом, від людини нудить і т.д.)

 

Відсутність сенсорної складової у лексиці.

 

Назва ядра

Емоції відчуттів

Енергетика подій

 

 

Інтуїція часу (БІ)  

Блок/квадра

БІ та ЧЕ  / II (IV)

БІ та ЧЛ / III (I)

Ядро аспекту

Доля

Передбачення

Епохальність

Актуальність

Тенденції
Перспектива

Назва ядра

Інтуїція часу

Динаміка дій

 

 

Інтуїція можливостей (ЧІ)

 

Блок/квадра

ЧІ та БЕ  / IV (II)

ЧІ та БЛ / I (III)

Ядро аспекту

Потенціал

Внутрішні якості

Розуміння

Проникливість

 

Варіанти

Можливості

Інтерпретація

Здогад

Очевидність

Назва ядра

Етична інтуїція

Об'єктна інтуїція

 

 

Функции в блоках: два полюса аспектной лексики

Функции, объединенные в блок, образуют единое целое  (свойство эмерджентности), в котором аспекты информации, обрабатываемые в этих функциях, будто проникают друг в друга, смешиваются, образуя ядро аспектной лексики блока. Поскольку каждый аспект может обрабатываться в блоке только с двумя другими аспектами, то можно выделить два ядра аспектной лексики внутри каждого аспекта информации.

Ниже приведена таблица, в которой обозначены блоки; квадра, в которой этот блок встречается, надзнак - это знак указанной функции в  блоке Эго; лексика ядра и приблизительное название ядра, которое мы сформулировали для передачи его смысла.

Данное деление аспектной лексики полезно знать при определении соционического ТИМа, так как было замечено, что вопросы, заданные типируемому в лексике родного  блока, им воспринимаются гораздо лучше, чем вопросы с лексикой неродного блока. Такое непопадание в родной блок может привести к неправильной оценке ИМ. Кроме того,  лексика, которую  выбирает типируемый в речи, может подсказать типировщику версию квадры. Данная лексика была выделена на основе длительных наблюдений за представителями ТИМов и в результате протоколирования диагностик ТИМа. Возможно, состав полюсов лексики будет уточняться.

БС

Надзнак

«-»

«+»

Блок/квадра

БС+логика  IV (II)

БС+этика  I(III)

Ядро аспекта

Гармония

Эстетика

Красота

Уют

Удобство

Приятные ощущения

Название ядра

Сенсорика форм

Сенсорика ощущений

ЧС

Надзнак

«-»

«+»

Блок/квадра

ЧС+логика  II(IV)

ЧС+этика  III(I)

Ядро аспекта

Сила

Власть

Контроль

Польза

Выгода

Прибыль

Название ядра

Сенсорика подчинения

Сенсорика влияния

БЛ

Надзнак

«-»

«+»

Блок/квадра

БЛ+ интуиция  I(III)

БЛ+сенсорика  II(IV)

Ядро аспекта

Система

Закономерность

Порядок

Правило

Название ядра

Логика познания

Логика управления (контроля)

ЧЛ

Надзнак

«-»

«+»

Блок/квадра

ЧЛ+интуиция  III(I)

ЧЛ+сенсорика  IV (II)

Ядро аспекта

Процессы

технологии

Вещи

Предметы

Объекты

Название ядра

Логика процессов

Логика объектов

 

БЭ

Надзнак

«-»

«+»

Блок/квадра

БЭ+сенсорика  III(I)

БЭ+интуиция  IV (II)

Ядро аспекта

Влияние

Приближение/отталкивание

свой/чужой

Симпатия

Приязнь

Доброжелательность

Название ядра

Территориальная  этика

Этика понимания

ЧЭ

Надзнак

«-»

«+»

Блок/квадра

ЧЭ+сенсорика  I(III)

ЧЭ+интуиция  II(IV)

Ядро аспекта

Эмоциональный напор

Кипение энергии

Эмоции, переданные через тактильную, вкусовую и др. сенсорные лексику (кислая мина, слащавый голос, перехватывает дыхание, взгляд обжигает, обдает холодом,  от человека тошнит, воротит и т.д.)

Игра чувств

Отсутствие сенсорной составляющей в лексике.

 

Название ядра

Эмоции ощущений

Эмоции событий

БИ

Надзнак

«-»

«+»

Блок/квадра

БИ+этика  II(IV)

БИ+логика  III(I)

Ядро аспекта

Судьба

Предвидение

Эпохальность

Актуальность

Тенденции

Предназначение
Перспектива

Название ядра

Интуиция Времени

Динамика действий

ЧИ

Надзнак

«-»

«+»

Блок/квадра

ЧИ+этика  IV (II)

ЧИ+логика  I(III)

Ядро аспекта

Потенциал

Внутренние качества

Понимание

Проницательность

 

Варианты

Возможности

Интерпретация

Догадка

Очевидность

Название ядра

Этическая интуиция

Объектная интуиция

Красным добавлено на основании лингвистического анализа ИТИМов

Дополнительно читайте:

Блоки функций - статьи на форуме