Школа системной соционики

«Практика — критерий истины»

Властивість знака "масштабність"

Властивість "масштабність" функції зі знаком "плюс" — локальність, "крупний план", конкретика, деталізація в межах "свого кола".

Властивість "масштабність" функції зі знаком "мінус" — глобальність, "загальний план", загальність функції.

Якщо уявити властивість "масштабність" образно, то роботу функції плюс можна порівняти зі штопором, який постійно заглиблюється всередину якоїсь ділянки, чим глибше, тим вужчий простір, але й точніші деталі. Мінус же, навпаки, - розширення, розгортання спіралі, охоплення більшого простору за меншої деталізації.

Найяскравіше властивість "масштабність" виявляється у функціях, що опрацьовують інформацію аспектів БЛ, ЧЛ, БІ, ЧІ, БЕ, БС.

— Ви говорили, що чуття у Вас хороше. Чому ж тоді прогнози даються важко?

— Ключове слово - "події". Прогноз подій дається важко. Я "прогнозую" (хоча невдале слово - точніше буде щось на кшталт "бачу" або "відчуваю" в майбутньому) загальну обстановку, ситуацію, баланс сил, "естетику позиції", але не конкретні події. Вони якраз можуть бути досить довільними. І потрібно починати досить детально аналізувати, щоб вийти на події і часи, коли вони трапляться - вдається далеко не завжди і з великими зусиллями....

(−БІ — ІЕІ «есенін»)

— У чому своєрідність твого погляду на життя?

— Не на життя - на речі! Ну, я так розумію, вони мають на увазі, що я речі під якимось своєрідним кутом бачу, можу порадити, як викрутитися з тієї чи іншої ситуації, розклад нібито дати. Приклади... Та я це як належне приймаю.

— А що ти розумієш під словом "речі"?

Погляд на життя - це щось більш глобальне, на речі - більш конкретне. Ну, життя - це ніби поле взаємодії речей.

(+ЧІ — ІЛЕ «дон кіхот»)


Додатково читайте

  1. Эглит И. М. Определение соционического типа
  2. Эглит И. М. Знаки психических функций в модели А

=====================================================================================

Свойство знака «масштабность»

Свойство «масштабность» функции со знаком «плюс» — локальность, «крупный план», конкретика, детализация в пределах «своего круга».

Свойство «масштабность» функции со знаком «минус» — глобальность, «общий план», всеобщность функции.

Если представить свойство "масштабность" образно, то работу функции плюс можно сравнить со штопором, постоянно углубляющимся внутрь какой-то области, чем глубже, тем уже пространство, но и точнее детали. Минус же, наоборот, - расширение, развертывание спирали, охват большего пространства при меньшей детализации.

Наиболее ярко свойство «масштабность» выявляется в функциях, обрабатывающих информацию аспектов БЛ, ЧЛ, БИ, ЧИ, БЭ, БС.

— Вы говорили, что чутье у Вас хорошее. Почему же тогда прогнозы даются тяжело?

— Ключевое слово — «события». Прогноз событий дается тяжело. Я «прогнозирую» (хотя неудачное слово — точнее будет что-то типа «вижу» или «чувствую» в будущем) общую обстановку, ситуацию, баланс сил, «эстетику позиции», но не конкретные события. Они как раз могут быть достаточно произвольными. И нужно начинать достаточно подробно анализировать, чтобы выйти на события и времена, когда они случатся — удается далеко не всегда и с большими усилиями.

(−БИ — ИЭИ «есенин»)

— В чем своеобразность твоего взгляда на жизнь?

— Не на жизнь — на вещи! Ну, я так понимаю, они имеют в виду, что я вещи под каким-то своеобразным углом вижу, могу посоветовать, как выкрутиться из той или иной ситуации, расклад как бы дать. Примеры… Да я это как должное принимаю.

— А что ты понимаешь под словом «вещи»?

— Взгляд на жизнь — это нечто более глобальное, на вещи — более конкретное. Ну, жизнь — это как бы поле взаимодействия вещей;.

(+ЧИ — ИЛЭ «дон кихот»)


Дополнительно читайте

  1. Эглит И. М. Определение соционического типа
  2. Эглит И. М. Знаки психических функций в модели А